Договор по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово към „СИДП“ ДП Шумен

Предмет на договора:

 „Извършване на охранителна дейност чрез сигнално – охранителна техника (СОТ) на обекти, собственост на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово“

Договор за изпълнение №4/10.01.2022 г.– публикуван на 11.01.2022г.

Договор по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Възложител : ДЛС ‘ЧЕРНИ ЛОМ’ ГР.ПОПОВО -ТП НА „СИДП“ ДП ШУМЕН

Предмет на договора:

,,Услуги по ремонт и ежемесечна поддръжка на електрически уреди и електродомакинска техника, собственост на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово с включен и осигурен транспорт от Изпълнителя до местоизпълнението им“

Договор за изпълнение №22/10.02.2021г.  публикуван на 12.02.2021 г.

Договор по чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП

Възложител: ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово ТП на „СИДП“ ДП Шумен

Предмет на договора: „Извършване на охранителна дейност чрез СОТ на обекти, собственост на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово“

Договор за изпълнение №58/12.11.2020г.- публикуван на 20.11.2020г.

Договор по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Възложител: ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово към „СИДП“ ДП Шумен

Предмет на договора: „Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри и периферни компютърни устройства, собственост на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово “

Договор за изпълнение №34/01.07.2020г. – публикуван на 02.07.2020г.

„Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово“

Идентификационен номер: ПС-2020-8 Възложител: СИДП ТП ДЛС „Черни Лом“ Предмет на поръчката: „Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово“ Вид на процедурата: Публично състезание Срок за депозиране на оферти: 17:00ч. на 30.06.2020г. Отваряне на офертите: 09:30ч. на 01.07.2020г. Публикации на поръчката в РОП: 02711-2020-0108 Решение за откриване на процедура …

“Агротехнически услуги – жътва на зърнени и маслодайни култури с включен транспорт и ТРО на територията на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово за 2020 г.“

Идентификационен номер: ПС-2020-7 Възложител: СИДП ТП ДЛС „Черни Лом“ Дата на създаване на преписката: 30.03.2020г. Предмет на поръчката: “Агротехнически услуги – жътва на зърнени и маслодайни култури с включен транспорт и ТРО на територията на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово за 2020 г.“ Вид на процедурата: Публично състезание Срок за депозиране на оферти: 17:00ч.…